Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA, KARAVANU, ZNACAR S.R.O.
 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy („VOP") společnosti ZNACAR, s.r.o., IČO 06794190, se sídlem Sadová 1170, 534 01 Holice, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 41053 („pronajímatel") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou („nájemce") vyplývající ze smlouvy o nájmu motorového vozu, karavanu a případně dalších smluv s nájmem motorového vozu (dále „vůz"), karavanu souvisejících („nájemní smlouva").

2. Objednávka MOTOROVÉHO vozIDLA, karavanu

2.1. Nájemce objednává vůz, karavan prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.karavany-znacar.cz („internetové stránky"). Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, adresu svého trvalého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem.

2.2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky, které pronajímatel zasílá nájemci elektronickou poštou společně s písemným zněním smlouvy o rezervaci terminu nájmu vozu, karavanu, faktury na emailovou adresu nájemce uvedenou v objednávce.

2.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného („rezervační poplatek") nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1 těchto VOP. Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo přijímat na vůz, karavan objednávky dalších zájemců.

2.4. Nájemce je povinen podepsat a odeslat zpět pronajímateli písemné znění smlouvy o rezervaci terminu nájmu obytného vozu, karavanu, které odpovídá těmto VOP, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení přijetí objednávky dle čl. 2.2. těchto VOP nájemci, a to na adresu ZNACAR, s.r.o., Sadová 1170, 534 01 Holice. Nájemce výslovně souhlasí s použitím internetu jako prostředku komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s hrazením veškerých nákladů, které mu v souvislosti s uzavíráním nájemní smlouvy vzniknou, zejména tedy s náklady za užití internetu a poštovným.

2.5. Je-li nájemcem právnická osoba, je člen statutárního orgánu nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené nájemní smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem – právnickou osobou nájemní smlouvu.

2.6. Minimální doba nájmu obytného vozu, karavanu jsou 3 dny u osobního vozu 1 den. Minimální doba nájmu zasahující alespoň částečně do období od 1. července – 31. srpna příslušného roku je nejméně 7 dní.

3. Nájemné a platební podmínky

3.1. Nájemné za vůz, karavan a doplňkové vybavení je stanoveno v ceníku pronajímatele uveřejněného na internetových stránkách jako:

1. sazba v Kč včetně DPH za každou jednu noc trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí obyt. vozu, karavanu až do jeho vrácení u osobního vozu za každý den;

2. v případě některého doplňkového vybavení paušální cena výpůjčky.

3.2. Nájemné zahrnuje:

1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozu, karavanu;

2. havarijní a asistenční pojištění vozu, karavanu. V případě pojistné události činí spoluúčast nájemce 10 % (minimálně 10.000,- Kč) z částky, která představuje náklady vzniklé pojistnou událostí. Spoluúčast bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce. Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události;

3. Veškeré vybavení interiéru (sada nádobí, hrnců, příborů, kompletní čistá prostěradla) a exteriéru (4x židle, 1x stůl, koberec pod markýzu, 2x vyrovnávací klín, 20m kabelu 220V, hadice na vodu, konev na vodu, 1x rezervní kolo + hever + klíč na kola, 1x opravnou sadu-kompresor 12V+lepidlo v případě použití nájemce lepidlo hradí) atd. viz. předávací protokol který nájemce podepisuje v den převzetí vozu, karavanu;

4. 1x plná plynová lahev, chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí, doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.);

5. 24 hodinovou technickou podporu na telefonním čísle 603 787 678;

6. dálniční známku platnou na území České republiky a v měsících červenec – srpen vámi vybraný stát (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko);

7. kompletní vyčištění interiéru vozidla, karavanu a umytí exteriéru vozidla, karavanu;

3.3. Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména tyto náklady:

1. servisní poplatek ve výši 1.500,- Kč u vozidla a 1.000,-Kč u karavanu. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 7 dnů, pronajímatel servisní poplatek neúčtuje;

2. doplňování kvalitního paliva Diesel bez biosložky a provozních kapalin u vozidla;

3. opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot;

4. opravy a výměny pneumatik, disků kol a dalšího příslušenství vozu, karavanu nájemcem poškozené;

5. mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních a jim obdobných orgánů jakéhokoliv státu;

6. spoluúčast;

7. nadměrné opotřebení vozu, karavanu;

8. veškeré další náklady spojené s provozem vozu, karavanu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.4. Nájemce je dále povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši 30.000,- Kč u auta a 15.000,-Kč u karavanu („ kauce "). Pronajímatel vrátí kauci nájemci v termínu uvedeném v čl. 7.5. těchto VOP, přičemž je oprávněn kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů vzniklých při opravách poškození vozu, karavanu či úhradu nákladů souvisejících s jeho čistěním, úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení apod.

3.5. Kauci uhradí nájemce pronajímateli nejpozději 5 dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu. V případě, že k rezervaci vozu, karavanu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce pronajímateli kauci v hotovosti v den převzetí vozu, karavanu.

3.6. Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno ve dvou částech. Nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP uhradí nájemce pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného. Zbývající druhou část nájemného uhradí nájemce nejpozději 30 dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu. V případě, že k rezervaci vozu, karavanu dojde méně než 30 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v plné výši do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP. Dojde-li k odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP méně než 3 pracovní dny před dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v hotovosti v plné výši v den převzetí vozu, karavanu.

3.7. Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele                    č. 115-8678330237/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

3.8. Pokud nájemce neuhradí jakoukoliv z výše uvedených částek v řádném termínu či neodešle včas pronajímateli podepsané písemné znění nájemní smlouvy o rezervaci terminu nájmu obytného vozu, karavanu, má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit. Uplatnění práva na odstoupení ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti hradit storno poplatek dle čl. 3.9. těchto VOP.

3.9. V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 3.8. těchto VOP a v případě jiného zániku nájemní smlouvy z důvodů na straně nájemce, je nájemce povinen pronajímateli uhradit následující storno poplatky:

1. pokud k zániku nájemní smlouvy dojde 60 a více dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu – 30 % z nájemného;

2. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 30 a více dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu – 60 % z nájemného;

3. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 15 a více dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu – 80 % z nájemného;

4. pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 14 a méně dnů přede dnem převzetí vozu, karavanu – 100 % z nájemného.

3.10. Pokud by v důsledku dohody s pronajímatelem který to musí písemně potvrdit došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, pouze písemnou formou (e-mail), je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy, při předání vozu, karavanu v hotovosti.

3.11. Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, karavan, který je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit a požadovat dvojnásobnou částku nájemného dle čl. 3.1.1. těchto VOP za celou dobu nájmu. Nájemce nesmí dát vozidlo karavan do zástavy nebo převést na třetí osobu.

3.12. Při předčasném vrácení vozu, karavanu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

3.13. U osobního vozu Ford Kuga překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po dobu trvání nájemní smlouvy 250 km, je nájemce povinen hradit 2,50 Kč s DPH za každý navíc najetý kilometr („ nadlimitní poplatek ").

4. Předání a převzetí vozu, karavanu

4.1. Pronajímatel předá vůz, karavan nájemci na adrese Sadová 1170, 534 01 Holice po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 3 roky, u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. V den převzetí vozu, karavanu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz, karavan převzít v místě předání v předem dohodnuté hodině, nejpozději do 19:00 hodin po předchozí tel. domluvě.

4.2. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí vozu, karavanu trvá cca 60 až 90 min. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více karavanů, vozu.

4.3. Vůz, karavan je nájemci předáván čistý, plně funkční a s plnou nádrží pohonných hmot u vozidla, včetně jedné plynové lahve 11 kg, chemických prostředků do WC a toaletního papíru. Dále se 100 % obsahem nádrže na pitnou vodu. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

4.4. Stav vozu, karavanu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí vozu, karavanu a který obsahuje také poučení nájemce o technických a provozních parametrech daného vozu, karavanu.

4.5. Po dobu trvání nájmu vozu, nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu v areálu provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá.

5. Provoz vozu, karavanu

5.1. Nájemce je povinen vůz, karavan užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí a aby na dopravním prostředku nevznikla škoda. Nájemce je povinen před každým použitím vozidla, karavanu zkontrolovat jeho technický stav, provozní kapaliny včetně pneumatik. Jízda v terénu, která není určen k jízdě pro obytná vozidla, karavany je zakázána.

5.2. Vůz, karavan jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, kteří dovršily věk 21 let, které nájemce uvedl v předávacím protokolu při převzetí vozu, karavanu a jež řidičským průkazem disponují nejméně po dobu 3 let.

5.3. Ve vozidle, karavanu je přísně zakázáno kouřit včetně elektronických cigaret, dále používat pyrotechnické efekty, munici, svíčky a prskavky, pod jednorázovou pokutou 15.000,-kč. 

5.4. Zejména je zakázáno použití vozidla jako ubytovacího zařízení na srazech typu Technoparty, jako mobilní stánek občerstvení, apod. Zakázáno je, pod jednorázovou pokutou ve výši 15.000,-Kč vstoupit a dovolit pobyt jakéhokoliv zvířete, např. psa, kočky atd., ve vozidle. Počet osob využívajících zázemí a příslušenství vozidla nesmí překročit maximálně povolenou obsazenost vozidla. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu vozidla, karavanu za účelem zjištění, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

5.5. Nájemce je oprávněn s vozem, karavanem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruské federace, Ukrajiny, Běloruské republiky a Moldavské republiky. Nájemce nesmí cestovat s vozidlem, karavanem do takových oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození vozidla, především do oblastí přírodní katastrofy, válečného konfliktu nebo ozbrojených nepokojů.

5.6. Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní palivo Diesel bez biosložky.

5.7. Nájemce je povinen vozidlo, karavan zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří a klapek a zabezpečovacího zámku oje), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez hlídání.

5.8. Zapnutí elektrického, plynového ohřívače vody je dovoleno až po naplnění systému vodou. Nájemce dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o
používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení.

5.9. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do vozu, karavanu.

6. Nehody a poruchy

6.1. Vozy, karavany pronajímatele jsou havarijně pojištěny včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Současně mají vozy, karavany uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu. Pojištění obytného vozu a karavanů je sjednáno u společnosti Česká pojišťovna a.s.

6.2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na následující škody: škody vzniklé na interiéru vozu, karavanu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, ztrátu vybavení vozu, karavanu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, zavazadla a přepravovaný náklad, poškození pneumatik a disků vozu, poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru, škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozu, karavanu, škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozem, karavanem, odcizení vozu, karavanu, pokud nebyl řádně uzavřen a uzamčen a zpronevěru vozu, karavanu.

6.3. Nájemce je povinen pronajímateli ihned ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na voze, karavanu, zdraví či majetku třetí osoby způsobenou provozem vozu, karavanu. Dále je nájemce povinen pronajímateli ihned nahlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání vozu, karavanu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat nájemce na tel. čísle 603 787 678 a postupovat dle jeho pokynů.

6.4. V případě pojistné události na obytném vozidle, karavanu má nájemce možnost kontaktovat asistenční službu tel. linka 24 hod. denně: v ČR 1224 v zahraničí +420 241 114 114.

6.5. Veškeré škody způsobené na vozidle, karavanu třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody a je povinen náležitě a úplně vyplnit záznam o dopravní nehodě včetně podpisů všech účastníků dopravní nehody. Nepojízdný vůz, karavan nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.

6.6. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli při vrácení vozu, karavanu.

6.7. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při dodržení podmínek stanovených pojišťovnou pojišťovna, při nedodržení podmínek stanovených pojišťovnou nájemce. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.

6.8. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení vozu, karavanu, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

6.9. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv oprav či úprav vozu, karavanů bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy vozu, karavanů. Vůz CITROËN je kryt zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy má nájemce možnost kontaktovat Asistenční služba Citroën - v ČR na tel. č. : 800 10 12 10, ze zahraničí na tel. č. : +420 222 319 999 . Tato služba je k dispozici 24 hod. denně a 365 dní v roce. Nájemce bere na vědomí, že v případě poruchy nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozu, karavanu nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

6.10. V případě jakékoliv škody na voze, karavanu způsobené nájemcem, která vůz, karavan vyřadí z provozu na dobu delší než 3 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, která v této souvislosti pronajímateli vznikla.

7. Vrácení vozu, karavanu

7.1. Nájemce je povinen vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adrese Sadová 1170, 534 01 Holice do předem sjednané hodiny. Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Neodevzdání vozidla, karavanu řádně a včas může mít jako neoprávněné užívání trestně právní postih. Nájemce je seznámen s tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat i několik hodin. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více karavanů, vozu.

7.2. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozu a 250,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením karavanu. V případě, že k vrácení nedojde v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozu a 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením karavanu.

7.3. Vůz, karavan vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, s vyprázdněnou odpadní a WC nádrží a u vozu s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce při vrácení vozu, karavanu není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebovanou plynovou láhve ve voze, karavanu, stejně jako doplnit chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír. Stav vozu, karavanu při jeho vrácení pronajímateli je zachycen v předávacím protokolu, který je pronajímatelem podepsán v den vrácení vozu, karavanu. Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti na časových možnostech provést podrobnější kontrolu až po vrácení, předání vozu, karavanu. V případě zjištění nedostatků, závad či škod na voze, karavanu či jeho příslušenství pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a ohlásí nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly před vrácením vozu, karavanu.

7.4. Nájemce je dále povinen:

1. v případě vrácení vozu, karavanu ve znečištěném stavu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši až 5.000,-kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.

2. v případě vrácení vozu, karavanu s nevyprázdněnou odpadní, WC nádrží uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

3. v případě vrácení vozu, karavanu bez osvědčení o technickém průkazu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou ztracenou položku. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

4. v případě vrácení vozu, karavanu bez jakéhokoliv konkrétního příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;

5. v případě vrácení vozu bez klíče od zapalování uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a 5.000,-Kč za klíč od nástavby vozu, karavanu za každý nevrácený klíč;

6. v případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost a poruchu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7. v případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

8. v případě oprav a úprav bez svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.

7.5. Do 14 dnů od vrácení vozu, karavanu a po provedení případných zápočtu oprávněných nároků, vrátí pronajímatel kauci nebo její zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli.

8. Poučení nájemce

8.1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.

8.2. Nájemce (nebo osoba jednající jménem nájemce) tímto uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný svůj souhlas s pořízením kopie svého průkazu totožnosti (Občanského průkazu, Cestovního pasu) a Řidičského průkazu za účelem identifikace.

8.3. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz . Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že před předáním vozu, karavanu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu, karavanu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na výší moc v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

9.2. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami nájmu obytného vozu, karavanu ZNACAR, s.r.o., jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami souhlasí.

9.3. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2019.